Działka przemysłowa Pionki

Pionki ul. Zakładowa - działka przemysłowa

Powierzchnia nieruchomości: 1.6094 ha

Teren niezabudowany, bez drzew.

Własność: Użytkowanie wieczyste

Media:  woda, gaz, kanalizacja, prąd (dostęp do stacji Trafo 6/0,4kV)

Istnieje możliwość dokupienia sąsiedniej nieruchomości.

MPZP dla Miasta Pionki:

1. Wyznacza się tereny produkcji przemysłowej i rzemieślniczej oznaczone na rysunku planu symbolami P.

2. Ustala się przeznaczenie wyznaczonych terenów P.

1) przeznaczeniem podstawowym jest wytwórczość przemysłowa i rzemieślnicza

2) przeznaczeniem uzupełniającym są a) administracja przemysłowa b) składy lub magazyny c) miejsca parkingowe z wewnętrznym układem komunikacyjnym d) infrastruktura techniczna e) zieleń towarzysząca i izolacyjna

3) przeznaczeniem dopuszczalnym jest: a) prowadzenie wszelkich nieuciążliwych i uciążliwych form działalności gospodarczej b) ośrodki szkolenia zawodowego c) usługi komercyjne.

3. Ustala się zasady zagospodarowania terenów:

1) zachowuje się użytkowanie gruntów i obiektów w istniejącym zakresie

2) dopuszcza się zmiany profilu działalności bądź technologii, pod warunkiem uwzględnieniem ich wpływu na tereny otaczające i niespowodowania pogorszenia stanu środowiska przyrodniczego

3) dopuszcza się realizację nowych obiektów przemysłowo-rzemieślniczych lub związanych z działalnością gospodarczą - nieuciążliwą bądź uciążliwą o zasięgu uciążliwości nie przekraczającym granicy działki

4) warunkiem realizacji nowych obiektów i urządzeń związanych z produkcją przemysłowo-rzemieślniczą lub działalnością gospodarczą jest jednoczesna realizacja urządzeń wodno-kanalizacyjnych oraz w miarę potrzeby urządzeń do neutralizacji i odprowadzania chemicznie aktywnych ścieków

5) miejsca postojowe dostosować do ilości osób pracujących

6) wymienione czynności w pkt. 2 - 5 uzgadniać z Inspekcją Sanitarną.

4. Ustala się zasady kształtowania zabudowy:

1) dopuszcza się budowę, remonty, modernizację, rozbudowę i wymianę istniejącej zabudowy oraz zmianę sposobu użytkowania w ramach wyznaczonego przeznaczenia

2) wskazuje się potrzebę podniesienia standardu elewacji istniejących obiektów

3) max wysokość noworealizowanych obiektów 3 kondygnacje

a) dopuszcza się odstępstwa od podanych w pkt. 3 wysokości związane z rodzajem i technologią produkcji 4) zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych, obiektów służby zdrowia i rekreacji.

5. Wyznaczone zasady zagospodarowania terenów i kształtowania zabudowy nie dotyczą obszarów, dla których istnieje obowiązek sporządzenia planów miejscowy